Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne są nam znane zarówno od strony zamawiających oraz wykonawców, którym doradzamy w udzielaniu i ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
W zakresie pomocy prawnej dotyczącej prawa zamówień publicznych oferujemy:

  • doradztwo w toku realizacji zamówienia publicznego
  • opiniowanie i sporządzanie umów, dokumentacji (m.in. SIWZ, ogłoszeń), projektów pism dla zamawiających oraz dla wykonawców itp.
  • kontrolę treści ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • sporządzanie pism, ofert oraz wniosków dla wykonawców i zamawiających,
  • przygotowywanie treści odwołań odnośnie do czynności podejmowanych przez zamawiających w toku postępowania,
  • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi rozpatrującymi środki ochrony prawnej
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych.